Miten keskitetty BI-analytiikka kehittää liiketoimintaasi?

Datan rooli kasvussa

Modernissa liiketoiminnassa, jossa tietomäärät kasvavat eksponentiaalisesti, on datasta muodostunut yhä arvokkaampi voimavara yrityksille. Sen hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa voi olla ratkaiseva tekijä menestyksen ja kilpailuedun saavuttamisessa.  

Monet yritykset kohtaavat haasteita datan hyödyntämisessä. Tiedon sirpaleisuus eri järjestelmissä, tiedon laadun vaihtelut ja puutteelliset analytiikkavalmiudet ovat yleisiä ongelmia. Lisäksi järjestelmien lukumäärän ja datan kasvaessa sen hallinta ja analysointi muuttuvat yhä monimutkaisemmaksi, mikä voi hidastaa päätöksentekoprosessia ja aiheuttaa epävarmuutta. Tällöin yrityksen liiketoimintojen kannalta olennaisimmat tunnusluvut ja mittarit saattavat jäädä ”piiloon” eikä datan potentiaalia pystytä hyödyntämään.

TehoBI – tiedolla johtamisen työkalupakki

Tehotecin TehoBI-analytiikkapalvelu tarjoaa ratkaisuja näihin haasteisiin. TehoBI kokoaa eri tietolähteiden datan yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä helpottaa sen analysointia ja tulkintaa. Visuaalisilla raporteilla esitetään päätöksenteon kannalta olennainen informaatio helposti ymmärrettävässä muodossa, joka voidaan jakaa eri organisaatiotasoille tarpeen mukaan.

TehoBI-palvelun käyttöönotolla edistät organisaatiosi tiedolla johtamista mm. seuraavin keinoin:

Integroidut tietolähteet

TehoBI erottuu kyvyllään koota keskeiset tiedot useista eri tietolähteistä, kun esimerkiksi HitScan-koneseurantadatan ja yrityksen ERP-järjestelmien tiedot tuodaan samalle MS Power BI -alustalle. Tämä integraatio mahdollistaa yhtenäisen tietojoukon luomisen, joka on perusta tehokkaalle datan analysoinnille ja hyödyntämiselle.

Keskitetty raportointi

Kun kaikki päätöksentekoon tarvittavat tiedot ovat samalla alustalla, on raportointiprosessi helposti hallittava. Automatisoitu päivitys, vaivaton analysointi ja joustava tiedon jakaminen eri organisaatiotasoille tekevät päätöksenteosta nopeampaa ja tarkempaa.

Selkeä käyttöliittymä

TehoBI:n käyttöliittymä on suunniteltu selkeäksi ja käyttäjäystävälliseksi. Raportit ovat visuaalisia ja täysin muokattavissa tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa suorituskykymittareiden dynaamisen esittämisen ja tekee datan tulkinnasta intuitiivista.

Reaaliaikainen tilannekuva

TehoBI:n tietomalli päivittyy jopa 48 kertaa päivässä, tarjoten yrityksille ajantasaisen kuvan toiminnan tilasta. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja edistää liiketoiminnan joustavuutta.

Resurssien hallinta

Käyttöönoton myötä TehoBI säästää yrityksenne resursseja vapauttamalla työaikaa pois kuormittavasta tiedon etsinnästä, yhdistelystä ja tietojärjestelmien ylläpidosta. Tiedolla johtamisen pitkän aikavälin edut konkretisoituvat, kun raportoinnin tuottamaa faktatietoa hyödynnetään liiketoiminnan kehittämisessä.

Onnistuneen analytiikan vaikutukset 

Valmistavan teollisuuden yritykset, jotka ovat systemaattisesti ottaneet käyttöön TehoBI-analytiikkapalvelun, ovat kokeneet merkittäviä hyötyjä:

  • Tuotantoprosessien parantaminen. Tuotannon suunnittelun optimointi, pullonkaulojen tunnistaminen ja korjaaminen.
  • Laadunhallinnan tehostaminen analytiikan avulla. Laatupoikkeamien nopea tunnistaminen vähentää hukkaa ja parantaa tuotteiden laatua.
  • Toimitusketjun optimointi johtaa kustannussäästöihin ja nopeampiin toimitusaikoihin.
  • Resurssien tehokkaampi käyttö ja työajan säästö, kun manuaalinen tiedonkeruu ja analysointi vähenevät.
  • Päätöksenteon nopeutuminen ja tarkkuuden parantuminen Reaaliaikaiset, visuaaliset raportit mahdollistavat nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin ja sisäisiin haasteisiin.
  • Tuotekehityksen ja innovaation tukeminen datavetoisten oivallusten avulla, jotka auttavat tunnistamaan markkinoiden tarpeita ja ohjaamaan tutkimus- ja kehitystoimintaa.
  • Asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden kasvattaminen paremman laadun, nopeampien toimitusaikojen ja räätälöityjen tuotteiden kautta.
  • Kilpailuedun saavuttaminen hyödyntämällä tietoa strategisessa päätöksenteossa, investoinneissa ja liiketoiminnan muussa kehittämisessä.

Teknologian jatkuva kehittyminen ja markkinoiden dynamiikka vaativat yrityksiltä joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti. TehoBI tarjoaa alustan, joka tukee näitä vaatimuksia, mahdollistaen yritysten kasvun ja innovaation kiihdyttämisen. TehoBI:n keskitetty ja käyttäjäystävällinen lähestymistapa datan hallintaan ja analysointiin tekee siitä tarpeellisen työkalun jokaiselle yritykselle, joka pyrkii saavuttamaan kilpailuetua datavetoisessa liiketoiminnan johtamisessa. TehoBI-analytiikkapalvelun käyttöönotto ei ainoastaan vastaa nykypäivän teollisuusympäristön haasteisiin, vaan se myös varmistaa yrityksenne valmiuden tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä niin keskustellaan, miten TehoBI-palvelumme voisi tehostaa juuri teidän yrityksenne toimintaa!

Yhteistyöterveisin, 

Jussi Kotilahti, BI-analyytikko

jussi.kotilahti@www.tehotec.fi

040 7709876

Scroll to Top